Pages Navigation Menu
   

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan för Nordens Biskops-Arnö

Jämställdhet för kvalitet

Jämställdhet mellan kvinnor och män hör till de grundläggande värden som skolan ska skydda och främja. Jämställdhetsarbetet vid Nordens Biskops-Arnö gäller alla anställda och alla kursdeltagare. I statsbidragspropositionen, under rubriken värdegrund står:

”Mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter måste återspeglas i valet av verksamhet, verksamheternas innehåll, i verksamhetsformerna och i organisationens uppbyggnad.”

Här följer våra jämställdhetsåtgärder:
1. Anställningar
På Nordens Biskops-Arnö strävar vi efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika kategorier av arbetstagare. Med jämn könsfördelning menas att alla typer av arbeten ska innehålla minst 40 % kvinnor respektive män. Skolan ska också verka för att lediga anställningar ska kunna sökas av både kvinnor och män.

Personalredovisning oktober 2014:

Antal anställda totalt: 40
Varav kvinnor 23 – 57 %
Varav män 17 – 43 %

Undervisning 11 kvinnor (52%), 10 män (48%)
Övrig personal 13 kvinnor (68%), 6 män (32%)
Rekryteringsbehov:
Vi har anställt två personer 2015.

2. Löner

I fråga om kvinnors och mäns löner ska ”lika lön för lika arbete” gälla. Det gäller också för arbeten som kan betraktas som likvärdiga.

Lönekartläggning:
Genomförs vid varje lönerevison tillsammans med de fackliga representanterna.
3. Arbetsförhållanden
Vi ska underlätta för kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Vi ska aktivt stimulera kvinnor och män till vidareutbildning. Vi ska med ”jämställdhetsglasögon” se på arbetsmiljön utifrån
– arbetsinnehåll
– arbetsorganisation
– teknik

4. Könskränkningar och sexuella trakasserier
Enligt Jämställdhetslagen har arbetsgivaren skyldighet att förhindra att någon arbetstagare eller kursdeltagare utsätts för trakasserier på grund av kön eller av sexuell natur.
Med trakasserier på grund av kön eller av sexuell natur avses sådant ovälkommet uppträdande som kränker arbets- kursdeltagarens integritet i arbetet. Det innebär också att nyttjande av datorer och internet i pornografiskt eller sexuellt kränkande syfte är förbjudet.

Åtgärd
Ovanstående är helt oacceptabelt och tolereras inte på Biskops-Arnö. Varje anställd ska känna till att rektor omedelbart ska informeras om någon har blivit utsatt för någon form av kränkning. Varje anställd ska känna sig trygg i att rektor utreder och följer upp anmälda kränkningar samt återrapporterar agerandet till den som har blivit utsatt för kränkningen.

5. Övrigt
Utgångspunkten för skolans jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter och inflytande i fråga om arbetsvillkor, arbete och studier. Kvinnor och män kan ta olika utrymme vid möten.

Är vår pedagogik genusmedveten? Befäster vi någon sorts könsdiskriminering i undervisningen? Hur kan vi se till att vi har ett 50/50 förhållande i litteratur, gästlärare osv?

Hur agerar vi vid urval och antagning av kursdeltagare – finns könsaspekten med ?

Ska begreppet jämställdhet vidgas och innefatta mångfald vad gäller etniskt ursprung, religion, sexuell läggning?

Arbete 2015:
Vi ska arbeta med att förstärka vårt arbete mot sexuella trakasserier.

6. Ansvarsfördelning av jämställdhetsarbetet
Det övergripande ansvaret ligger hos rektor och styrelse, men för att få ett aktivt och framåtsyftande arbete, måste alla på skolan ta sitt ansvar.

Vi har en särskild grupp som arbetar med att förstärka arbetet mot sexuella trakasserier.