Pages Navigation Menu

Studeranderätt – FSR

vid Biskops Arnö Nordens Folkhögskola

Biskops Arnö Nordens Folkhögskolas
studeranderättsliga standard 2011-2012

I Biskops Arnös studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre).

Information innan den studerande är antagen

Mål med kursen
Målet med de olika kurserna finns beskrivet på Biskops Arnös hemsida under respektive kurs. Se www.biskopsarno.se

Huvudmannens profil
Biskops Arnös huvudman är Föreningen Norden. Det är en folkrörelse där verksamhetens mål är fred och mellanfolklig förståelse inom Norden och mellan Norden och omvärlden. Den skapar nätverk för gemensamma kulturupplevelser, ömsesidig språkförståelse och folkbildning över gränserna.
Stiftelsen Nordens Biskops Arnö är ansvarig för verksamheten, styrelsen består av åtta ledamöter som Föreningen Norden utser, i övrigt är det två landstingsrepresentanter och en kommunrepresentant, förutom personal- och kursdeltagarrepresentanter som ingår i den stora styrelsen.
Frågor som rör den praktiska verkligheten är delegerade till rektor.

Måldokument och stadgar
Finns på vår hemsida www.biskopsarno.se

Syftet med statens bidrag till folkbildningen
Finns på Folkbildningsrådets hemsida www.folkbildning.se

Avgifter och kostnader under studietiden
All undervisning på skolan är kostnadsfri. För boende på internatet tas en avgift ut för kost och logi. Externatdeltagare betalar en viss kostnad per termin för kaffe, frukt och lunch. Utöver detta tillkommer kostnader för studieresor, litteratur och kursmateriel – lite olika för olika kurser. Se beskrivning under varje kursflik på hemsidan. Informationen finns också i vår tryckta katalog.

Antagningsprinciper och antagningsprocess
Skolans målsättning vid antagningsarbetet är att skapa en grupp där individerna bedöms kunna fungera bra tillsammans och kunna tillgodogöra sig kursen. Kurserna på Biskops Arnö har olika urvalsmetoder, läs under varje kursflik på nätet, vad som gäller specifikt med arbetsprover och intervjuer.

Ansökan lämnas på skolans blankett som finns på hemsidan och i skolans katalog. Antagningsprocessen beskrivs under respektive kurs. När antagningen är klar får du ett skriftligt besked om du är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i mitten av juni respektive mitten av december. Reserver och sena ansökningar får av naturliga skäl besked senare. Om du är antagen kommer du att få ett brev hemskickat där det finns information om möjlighet till boende, kursstart mm. Du får ett häfte som innehåller information om skolan och annat som är bra att känna till när du studerar på Biskops Arnö.

För allmän kurs gäller:
Allmänkursens lärare läser inkomna ansökningar och ringer referenser. Vi uppmanar de som har möjlighet att besöka Biskops Arnö i förväg för att bilda sig en egen uppfattning om studiemiljön. Vid urvalsprocessen eftersträvar vi en väl fungerande grupp. Ett visst löpande intag sker.

Intyg, behörigheter och studieomdöme
Intyg
På alla Biskops Arnös kurser får du ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan du också få studieomdöme och behörigheter.
Om du avbryter dina studier innan kursen avslutas utdelas ett ”avbrottsintyg”.

Behörigheter
På allmän kurs kan du få grundläggande behörighet för högskolestudier. Sådan behörighet ger dig rätt att söka via folkhögskolekvoten.
Grundläggande behörighet kan du få efter sammanlagt tre års studier på gymnasial nivå, varav minst ett på folkhögskolan, samt att du fått behörighet i  Svenska A och B, Engelska A, Matematik A, Naturkunskap A samt Religion A. Ett deltagarkort upprättas inför varje termin och följer dig under hela studietiden. På kortet skrivs dina behörigheter in, både de du haft med dig tidigare och de du får på Biskops Arnö. Du kan också få särskild behörighet i Historia, Idrott och hälsa samt B-C i engelska och matematik och C i svenska.

Omdöme
Ett omdöme kan du få om du läser på allmän kurs, har en frånvaro som understiger 20 % och har läst på folkhögskolan minst ett läsår. Omdömessättning sker två ggr per läsår.
Omdömet är en sammanfattande bedömning från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Det som vägs in i bedömningen är:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Endast ett sammanfattande studieomdöme för alla ämnen ges. De nivåer som finns är:
Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket god studieförmåga (3)
God studieförmåga (2)
Mindre god studieförmåga (1)

När du slutar skickas omdömet ut per post dagen efter terminsslut. Deltagare med folkhögskoleomdöme söker till högskolan i en egen kvotgrupp.

Biskops Arnös beslut om studieomdöme och behörighetsgivning kan inte prövas hos folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Vad du själv ska tillhandahålla
På alla kurser gäller att du själv betalar för litteratur och skrivmaterial. I några fall har skolan uppsättningar att låna ut. Du informeras vid skolstart om vilka böcker/material du ska inhandla själv, eller om skolan beställer.

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning
Deltagare med särskilda behov har möjlighet att få hjälpmedel om det finns läkarintyg. Hälften av skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade, det fungerar på alla viktiga platser; matsal, gemensamma toaletter, klassrum, boende.

Pedagogiska stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska
Vi har visst stöd från Specialpedagogiska myndigheten för extra personal. Vi har
dyslexi- och dyskalkyliprogram på några datorer.
Vi har lärarpersonal som fortbildat sig i ovanstående två funktionsnedsättningar.
Vi har ej hörslingor inmonterade.

Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan
Biskops-Arnö är de studerandes och personalens gemensamma arbetsplats. Där gäller samma lagar och förordningar som i det svenska samhället för övrigt.
Ömsesidig respekt är ledordet på vår skola. Vi har alkoholfria arbetsveckor.

Biskops-Arnö strävar efter en hälsosam miljö för alla på ön.
På skolan finns kurator några tim/vecka.
Vi köper också tjänster av Enköping/Håbohälsan, vår förestagshälsovård.

Skolan serverar aldrig alkohol vid sammankomster som är gemensamma för personal och kursdeltagare.
Särskilt tillstånd finns för att servera vin och öl till konferensdeltagare.

Rökning är bara tillåtet på vissa platser utomhus.
Kursdeltagare som ej bor på skolan, ”externatdeltagare”, betalar en summa för lunch, kaffe och frukt som är obligatorisk.
Skolan håller inte med krediter. Avgifter ska betalas efter normala tidsfrister.
När du skriver under din ansökan, så försäkrar du också att du ställer upp på ovanstående principer.

Internat
Inackorderingen är odelbar. Du kan inte enbart hyra rummet eller betala för vissa måltider. Mat serveras fem dagar i veckan, frukost, lunch och middag. Dessutom finns mat under varje helg och den ingår i inackorderingspriset. Kursdeltagare anmäler om de vill äta under helgen, inför varje helg finns listor uppsatta.
Hyra av rum regleras i kontrakt. Uppsägningstiden är terminsvis.
Du håller själv med täcke, kudde, sänglinne och handdukar.
Husdjur får inte medföras till internatet.

Information vid kursstart
Ansvarig lärares namn och e-postadress finns på skolans hemsida under respektive kurs. Lärarna för varje kurs presenterar sig de första dagarna och lämnar ut kontaktuppgifter. Under första skolveckan har Biskops Arnö ett introduktionsprogram med besök hos alla serviceenheter.
Kursplaner ligger under varje kurs på hemsidan. Schema delas ut de första dagarna på terminen.
Terminstider och ledigheter delas ut i samband med kursstart. Kalendarium för olika schemabrytande aktiviteter delas ut på första kursrådet för terminen.

Frånvaroregler
Vid frånvaro skall du alltid så snart som möjligt anmäla dig till skolans administration antingen via telefon eller mejl. Du uppmanas göra det varje dag så länge frånvaron består.
Vid sjukdom mer än en vecka krävs som regel läkarintyg.
Vid ansökan om ledighet ska du vända dig till kursansvarig, vid ledighet enstaka dagar, vid längre ledighet vänder du dig till bitr. rektor.
Skolan är skyldig att rapportera längre frånvaro till CSN. Om anledningen till frånvaron är oklar och ingen förbättring sker, bedömer skolan dig som inte studieaktiv och meddelar CSN detta, vilket kan leda till att studiestödet dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig.

Rapporteringssystem
Skolan rapporterar kursstart, längre frånvaro, avbrott, kursslut och uppgift om man fullgjort studierna till CSN.
Uppgifter om dig som födelsedata, namn, adress, mantalsskrivningsort, telefonnummer, födelseland och utbildningsbakgrund skrivs in i registerprogrammet Avanti och rapporteras till Statistiska centralbyrån. Den statistiken ligger till grund för att skolan ska få ut statsbidrag för den kurs du går på.

Försäkringar
Biskops Arnö har via Folksam en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller heltid dygnet runt och även vid lov. Skall du göra en längre utlandsresa under studietiden måste du komplettera med en sjukförsäkring. Information om den kollektiva olycksfallsförsäkringen lämnas ut vid skolstart.
Vänd dig till administrationen om du vill ha hjälp med försäkringsfrågor.

Villkor för varning och avskiljning
Vid användning av narkotika sker direkt varning och samtal med kommunens drogterapeut. Vill du inte lämna kontinuerliga kissprover samt delta i samtal sker avskiljning från skolan. Beslutet fattas av ledningsgruppen och berörd personal.
Övriga fall där varning och/eller avskiljning från skolan kan vara aktuella är:

 • Missbruk av alkohol
 • Hög frånvaro eller på annat sätt bristande studieaktivitet
 • Hot och annat beteende av olämplig karaktär
 • Missbruk av skolans datorer
 • Stölder
 • Kränkande handlingar

I sådana fall kallas du till samtal med bitr.rektor och berörd personal. Du får en  varning. Förslag till lösningar och krav på förbättringar upprättas skriftligt. Har ingen förbättring skett efter överenskommen tid är det skäl till avskiljning. Beslutet fattas av ledningsgruppen och berörd personal. Gången i ärendet nedtecknas och förvaras i särskild pärm hos bitr.rektor.

Deltagarinflytande och studeranderätt
Biskops Arnö har en studerandepolicy där deltagarinflytandet beskrivs.

Biskops Arnö har en studeranderättslig standard, där de studerande kan följa checklista för alla områden.

Det finns idag ingen studerandeorganisation på Biskops Arnö. Kursdeltagarna, via representation från alla kurser, möts i kursrådet och kan där få stöd för kursvisa synpunkter på skolan och internatet. Utvärdering sker varje termin, det sker kontinuerligt återkoppling från lärarna. Deltagarinflytandet ska i största möjliga mån vara en skolning i demokrati.

Om man som kursdeltagare är missnöjd med sin egen studiesituation ska man följa denna ordning:

 •  Steg 1
  Kursdeltagaren tar upp det med kursföreståndare som försöker lösa problemet.
 • Steg 2
  Kursdeltagare informerar skolledning och de tar itu med problemet. Skolledningen bedömer om det ska vara en styrelsefråga.
 • Steg 3
  Skolans styrelse får fälla avgörandet vid fall som skolledning bedömt vara en styrelsefråga.
 • Steg 4
  Kursdeltagaren gör en FSR-anmälan.

Utvärdering
I slutet av hösten sker en skriftlig enkät med standardiserade frågor om skolan ur alla aspekter. Den ligger till grund för arbetet i kursrådet under våren.
Varje kurs har individuella samtal regelbundet mellan dig och kursföreståndare.
Varje klass gör en muntlig utvärdering, både vid slutet av höstterminen och vid slutet av vårterminen. Vid våren görs också en skriftlig kursutvärdering.
Under planeringsdagar diskuterar den pedagogiska personalen utfallen av både enkät och muntliga utvärderingar.
Det är möjligt att framföra synpunkter när som helst under läsåret.

Arkivregler
Dina intyg, omdömen, ansökningshandlingar och personliga brev arkiveras.
Dina personuppgifter finns lagrade i Avanti

Så här fungerar FSR