Upprop för den fria bildningen!

Folkhögskolorna i Sverige står inför stora utmaningar

Många av folkhögskolorna i Sverige står inför stora utmaningar kopplat till regeringens budget

Det krävs en förståelse för hur statsbidragssystemet ser ut för att förstå det som händer nu.

Den största delen av statsbidraget till folkhögskolorna är en fördelning av bidragsveckor, dvs skolorna ersätts med en summa för varje deltagare per vecka. Varje skola är tilldelad ett antal veckor vilket innebär att det finns en begränsning i hur mycket respektive skola kan göra. Värdet på bidragsveckan har under de senaste åren haft en svag, i det närmaste obefintlig, uppräkning. Sedan 2018 har värdet på bidragsveckan ökat med 1,3%. Det betyder att folkhögskolorna inte har fått någon uppräkning av statsbidraget i relation till kostnadsutvecklingen, läs allmän kostnadsutveckling, löneökningar mm. Inför 2023 räknas inte bidragsvecka upp alls samtidigt som vi har en inflation på ca 10%.

Under den här tiden har regeringen trots det satsat på folkhögskolan. Man har gjort det genom att tilldela folkhögskolorna ytterligare bidragsveckor. Detta har skett genom tillfälliga satsningar och benämns som extraplatser. Vi har alltså kunnat utöka verksamheten på detta sätt. Detta har varit till gagn och i många fall räddat ekonomin.

Det som händer nu är att regeringen i budgeten inför 2023 drar tillbaka dessa motsvarande 3000 extraplatser. Regeringen motiverar detta med att det varit extraplatser under pandemin.

Som en konsekvens av det blir folkhögskolorna av med extraplatserna som i många fall har räddat ekonomin, samtidigt som statsbidragsuppräkningen har varit i det närmaste obefintlig. Dessutom sker detta under pågående läsår, dvs de kurser vi startat med extraplatserna tappar finansiering mitt under läsåret. För oss blir då valet att ställa in kursen mitt under läsåret, eller fullfölja kursen utan statsbidrag. Detta är inget svårt val utifrån en etisk och moralisk aspekt, vi har startat kursen och gett deltagarna på kursen en förespegling vad de kan förvänta sig. Givetvis fortsätter vi med kurserna under vårterminen. Ur ekonomisk aspekt är det ett tuffare beslut.

Vår utmaning består i att anpassa verksamheten till en mindre kostym och till ett urholkat statsbidrag. De kurser som vi startat genom tilldelningen av extraplatser måste tas bort, alternativt måste vi ta bort andra kurser. Då vi väljer att slutföra kurserna ofinansierat under våren måste vi sjösätta extra kraftfulla åtgärderna under andra halvan av 2023. För Biskops Arnö innebär det att två till tre kurser kommer att sättas på paus från och med hösten 2023. Därutöver har vi att hantera de konsekvenser som inflationen skapar. Utan ett höjt statsbidrag ska vi klara av en elkostnad som är betydligt mycket högre än den vi normalt har, vi ska hantera livsmedelskostnader som ökar och vi ska in i en ny lönerörelse där industrins märke är betydligt mycket högre än snittet under de senaste åren.

Detta ger en bild av de utmaningar folkhögskolorna står inför 2023. Dessutom skriver Regeringspartierna och SD i Tidöavtalet att de ska reformera och effektivisera folkbildningen. Vad det kommer att innebära vet vi i skrivande stund inte.

Vi kämpar på och kommer att fortsätta göra det. Vi vet att folkbildningen är viktig för många. Under 2021 samlade folkbildningen 631 600 människor i folkhögskolornas långa kurser och i studieförbundens studiecirklar, och därtill kommer folkhögskolornas korta kurser, SMF-kurser, etableringskurser och kulturarrangemang.

Mats Lundborg
Rektor
Biskops Arnö Nordens folkhögskola

//

 

Upprop för den fria bildningen!

Det dokument som den nya regeringskonstellationen presenterar idag ger inte besked om villkor för folkhögskolor och annan bildningsverksamhet under den nya statliga maktutövningen. Det ges inget uttryckligt stöd för fritt bildningsarbete. Dokumentet skapar i stället osäkerhet och ger anledning till oro.

Vår beredskap att delta i arbetet för en fri bildningsverksamhet och för att minst vidmakthålla självständiga folkhögskolors förmåga att ge människor möjligheter till kunskapsinhämtning, bildning och nya livschanser i en tid när ekonomin hotar att leda till att flera människor drivs ut i arbetslöshet och utanförskap, är hög.

Som sista punkt i ett 62-sidigt dokument ger regeringskonstellationen beskedet att en översyn ska ske av Folkbildningsrådet och att systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. Här finns inget besked om att principen om armlängds avstånd, att bildningsverksamheten ska vara fri och obunden i förhållande till staten, ska vara styrande för politiken. Skrivningar om att ” medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet i stället för av Folkbildningsrådet” samt att ”genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras” pekar i stället i motsatt riktning. Strävan tycks vara att öka den statliga styrningen av folkbildningen.

I det nu publicerade dokumentet för regeringsbildning finns inga besked om folkhögskolors möjligheter att få stöd med tanke på den elprischock som Putins krig i Ukraina medverkat till. Inte heller när det gäller regelverket för folkhögskolor, och då inte minst de ekonomiska villkor som ges för skolan och dess deltagare, finns besked. Sådana kan vi förvänta tidigast när regeringens budgetförslag presenteras inom de tre närmaste veckorna.

Att i en tid när de ekonomiska problemen växer och flera människor riskerar att tvingas till arbetslöshet och utanförskap skära ned på anslagen till folkhögskolor vore en kortsynt politik till skada inte bara för enskilda personers möjligheter att tillfredsställa sin bildningslängtan utan också för den gemensamma samhällsekonomin.

Vi är stolta över den verksamhet som bedrivs av Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och andra folkhögskolor. Vi har en stark tro på värdet av kunskapsinhämtning och bildningsverksamhet. Vi är övertygade om att det finns ett starkt stöd för bildningsverksamhet som står fri från statliga pekpinnar bland invånarna i vårt land. Vi avser att också i en ny tid arbeta för, och kämpa för, en fortsatt verksamhet med hög kvalité vid vår egen folkhögskola och manar alla som är angelägna om en livskraftig verksamhet i folkhögskolor och i annan bildningsverksamhet att tillsammans med oss bilda en stark folkopinion för den fria folkbildningens framtid.

Anders Ljunggren
Ordförande
Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Mats Lundborg
Rektor
Biskops Arnö Nordens folkhögskola

 

Dela:

Fler artiklar:

Upprop för den fria bildningen!

Upprop för den fria bildningen! Det dokument som den nya regeringskonstellationen presenterar ger inte besked om villkor för folkhögskolor och annan bildningsverksamhet under den nya