Upprop för den fria bildningen!

Upprop för den fria bildningen!

Upprop för den fria bildningen!

Det dokument som den nya regeringskonstellationen presenterar ger inte besked om villkor för folkhögskolor och annan bildningsverksamhet under den nya statliga maktutövningen. Det ges inget uttryckligt stöd för fritt bildningsarbete. Dokumentet skapar i stället osäkerhet och ger anledning till oro.

Vår beredskap att delta i arbetet för en fri bildningsverksamhet och för att minst vidmakthålla självständiga folkhögskolors förmåga att ge människor möjligheter till kunskapsinhämtning, bildning och nya livschanser i en tid när ekonomin hotar att leda till att flera människor drivs ut i arbetslöshet och utanförskap, är hög.

Som sista punkt i ett 62-sidigt dokument ger regeringskonstellationen beskedet att en översyn ska ske av Folkbildningsrådet och att systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. Här finns inget besked om att principen om armlängds avstånd, att bildningsverksamheten ska vara fri och obunden i förhållande till staten, ska vara styrande för politiken. Skrivningar om att ” medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet i stället för av Folkbildningsrådet” samt att ”genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras” pekar i stället i motsatt riktning. Strävan tycks vara att öka den statliga styrningen av folkbildningen.

I det nu publicerade dokumentet för regeringsbildning finns inga besked om folkhögskolors möjligheter att få stöd med tanke på den elprischock som Putins krig i Ukraina medverkat till. Inte heller när det gäller regelverket för folkhögskolor, och då inte minst de ekonomiska villkor som ges för skolan och dess deltagare, finns besked. Sådana kan vi förvänta tidigast när regeringens budgetförslag presenteras inom de tre närmaste veckorna.

Att i en tid när de ekonomiska problemen växer och flera människor riskerar att tvingas till arbetslöshet och utanförskap skära ned på anslagen till folkhögskolor vore en kortsynt politik till skada inte bara för enskilda personers möjligheter att tillfredsställa sin bildningslängtan utan också för den gemensamma samhällsekonomin.

Vi är stolta över den verksamhet som bedrivs av Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och andra folkhögskolor. Vi har en stark tro på värdet av kunskapsinhämtning och bildningsverksamhet. Vi är övertygade om att det finns ett starkt stöd för bildningsverksamhet som står fri från statliga pekpinnar bland invånarna i vårt land. Vi avser att också i en ny tid arbeta för, och kämpa för, en fortsatt verksamhet med hög kvalité vid vår egen folkhögskola och manar alla som är angelägna om en livskraftig verksamhet i folkhögskolor och i annan bildningsverksamhet att tillsammans med oss bilda en stark folkopinion för den fria folkbildningens framtid.

Anders Ljunggren
Ordförande
Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Mats Lundborg
Rektor
Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Dela:

Fler artiklar: