Att översätta (distans) – Ingen antagning läsåret 2023/2024

Biskops Arnös författarskola

Att översätta
(distans – eg)

Ingen antagning läsåret 2023/2024

Att översätta är en kurs inom Författarskolan på Biskops Arnö. Kursen riktar sig till dig som har ett intresse för översättning som litterär praktik, konstnärlig metod och/eller redaktionellt eller ideologiskt spänningsfält.  Kursen handlar i första hand om att sätta grundläggande frågor om översättningens former och syften i centrum, och vidare att förhålla sig experimentellt och kritiskt till konventioner inom fältet men också att sätta frågor om översättning i relation till en bredare samhällsdiskussion. Kursen har som målsättning att skapa en ny plats för översättning med riktning mot en litterär och konstnärlig offentlighet och ett fördjupat samtal om översättningens villkor och förfarande. Sökande behöver inte vara flerspråkiga men förväntas ha ett utforskande och kritiskt engagerat intresse för översättning som metod och en förståelse för kursen som ett tillfälle att närma sig översättning som en öppen fråga.

Att översätta utforskar översättning som teoretisk frågeställning och litterär/konstnärlig metod med betoning på översättning som ett nödvändigt redskap i arbetet med litteratur. Tillsammans arbetar vi litterärt och konstnärligt för att belysa översättningens estetiska, ideologiska och etiska implikationer, hur översättning aktiveras inom såväl litterära som konstnärliga praktiker, vem som får i uppgift att översätta (och varför) och för vem översättning är nödvändigt. Genomgående frågor kretsar kring hur föreställningar om frihet, godhet och kvalitet kopplas till litterär översättning, hur imperiella och koloniala synsätt präglar det som kallas “världslitteratur” samt hur översättarens och/eller läsarens/åskådarens uppgift kan utmanas.

Kursupplägget består av läsande och samtal som kretsar kring såväl teoretiska som litterära och konstnärliga texter där översättning aktualiserar, litterära och konstnärliga fallstudier i översättande metoder samt aktivt arbete med egna projekt som bearbetas i kontinuerliga textsamtal och individuella möten. Kurslitteraturen består i huvudsak av texter på svenska och engelska.

Att översätta bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och praktiker lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fysiska träffar på Biskops Arnö, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön, se mer information under rubriken ekonomi.

Kursen innehåller gemensamma seminarier, praktiska uppgifter, individuell handledning samt text- och översättarsamtal. Under varje termin förväntas du arbeta med ett självständigt projekt med tydlig teoretisk och metodologisk förankring i kurslitteratur och gemensamma samtal.

Kursansvarig
Jennifer Hayashida

Jennifer Hayashida, född 1973 i Oakland, USA, är översättare, poet och konstnär. B.A. i American Studies från UC Berkeley och en tvärkonstnärlig M.F.A från Bard College. Parallellt med hennes omfattande praktik som översättare har hon undervisat i Asian American Studies och Creative Writing i USA och är numera doktorand i konstnärlig gestaltning på HDK-Valand, där hon bedriver det konstnärliga forskningsprojketet  Feeling Translation, med fokus på översättning, rasifiering och dekolonialitet. Hon översätter i huvudsak samtida svensk och amerikansk lyrik, bl.a. Athena Farrokhzad, Iman Mohammed, Don Mee Choi och Ida Börjel.

Lärare
Martin Högström
Sara Gordan
Lizette Romero
Kajsa Sundin
Kristoffer Appelvik Lax

Alla lärare och gästföreläsare är översättare, författare, redaktörer och konstnärer verksamma i Skandinavien och internationellt.

Besök gärna mörkrummet – en digital tidskrift knuten till Biskops Arnös författarskola som grundats på initiativ av kursen Att skriva essä och kritik. Redaktörskapet lämnas vidare mellan årskullarna.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ingen antagning läsåret 2023/2024


 

 

Antal deltagare
12

Ansökan
För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om din relation till översättning och vad översättning innebär för dig, samt varför du söker kursen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring och studiebesök på 500 kr per termin.

Vid alla träffar är du i förväg inbokad på helpension i dubbelrum (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn. Denna avgift är odelbar och vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna måste du avboka ditt boende senast 14 dagar innan träffen för att inte blir fakturerad.
Alla kostnader faktureras i efterhand.

Om du väljer att inte bo på skolan kan du köpa lunch, fika och middag och betala direkt vid kassan i matsalen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »