Våra policydokument

Här har vi samlat de policydokument som vi har antagit på skolan. De olika dokumenten ska vara en trygghet för dig som studerar på Biskops Arnö, vilka rättigheter och skyldigheter du har som deltagare, vilka krav du kan ställa på skolan osv. Det är levande dokument, omvärlden förändras, liksom kraven och förväntningarna.

Vi ser gärna att du läser och har synpunkter så att vi tillsammans kan skapa en ännu bättre verksamhet.

Värdegrund Biskops Arnö

Vi strävar efter att skapa en kreativ plats med utgångspunkt i följande ställningstaganden.

Verksamheten på Biskops Arnö ska präglas av respekt för varandra. Alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den hen är utan någon åtskillnad som etnicitet, kön, sexualitet, religion, ålder, funktionalitet, nationellt eller socialt ursprung.

Verksamheten på Biskops Arnö ska präglas av ett demokratiarbete. För att kunna skapa en viktig mötesplats där vi kan lära oss av varandras olikheter behövs en öppen dialog och att personal och deltagare har olika bakgrund och erfarenheter och att dessa erkänns.

 

Verksamheten på Biskops Arnö ska präglas av att personal och deltagare tar varandras erfarenheter och upplevelser på allvar. Yttranden och handlingar som kränker eller ifrågasätter andra människors grundläggande värde får inte förekomma.

Verksamheten på Biskops Arnö ställer sig bakom Föreningen Nordens värdegrund, folkbildningens tradition och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

På uppdrag av personalgruppen har en arbetsgrupp arbetat fram Värdegrunden för Biskops Arnö. Den har diskuterats i personalgruppen och i styrelsen under våren 2020.

Detta dokument är antagit av styrelsen 200513

Uppdaterad 2020-02-20

Miljöpolicy

Biskops-Arnö har en lång historia som berättas av kulturlandskap och byggnader. Det statliga byggnadsminnet omfattar hus från medeltid, 1600- och 1700-tal och dessutom ett odlingslandskap där floran och fågellivet är unikt för Sverige. Så unikt att större delen av Biskops-Arnö idag är ett Natura 2000-område.

Miljöpolicy för Nordens Biskops-Arnö
Hänsynen till miljön och till kommande generationer ligger till grund för vårt arbete. Miljöarbetet är en förutsättning för en ekologiskt hållbar utveckling.

Vi värnar om vår miljö, den yttre såväl som den inre. Biskops-Arnö är ett Natura 2000-område, där länsstyrelsen har yttersta ansvaret för den yttre miljön.
I samarbete med ägaren Statens Fastighetsverk och öns arrendatorer, strävar vi att vidmakthålla ett öppet och levande kulturlandskap med betande boskap och därmed rik flora och fauna.

Vi har miljöinformation kontinuerligt, både för personal och kursdeltagare. Vi strävar efter att i all verksamhet beakta miljöfrågorna. Genom utbildning får vi vidgade kunskaper och förståelse för såväl lokala som globala miljöfrågor och kretsloppstänkande.

Vi arbetar i en miljöbevarande och utvecklande anda inom följande områden:

 

Uppvärmning
Vi använder jordvärme från åkrarna till flera värmepannor, samtidigt som vi har några solfångare installerade på skolområdet. Till detta kommer oljeeldning som komplement och grön el i några byggnader. Vi arbetar intensivt för ett ökat energisparande.

 

Vatten och avlopp
Vi är anslutna till kommunalt VA-nät.

 

Sopsortering
Vi har en väl utbyggd sopsorteringsanläggning och strävar där att kunna hantera alltmer avfall själva.

Transporter
Vi strävar att bli mer energieffektiva när det gäller vår fordonspark. Vi strävar också att i möjligaste mån resa med kollektivtrafik vid både personal- och elevresor.

Mathållning
Köket på Biskops-Arnö är KRAV-certifierat och vi bedriver ett kontinuerligt och målinriktat miljöarbete där vi eftersträvar att leva resurssnålt och miljöeffektivt. KRAV-certifieringen innebär att vi uppfyller kravet på minst 15 KRAV-godkända produkter. Vi arbetar systematiskt med att minska antalet tillsatser i maten och vi strävar hela tiden att utöka antalet KRAV-godkända råvaror. Vi inte serverar rödlistade fiskarter eller produkter som är märkta med att de framställs med GMO.

Det betyder att vår konferens, logi och restaurang uppfyller den nordiska miljömärkningen Svanens krav på miljöhänsyn.

För oss är detta stort och viktigt. Biskops Arnö är till stora delar ett Natura 2000-område, och att vi som anläggning uppfyller Svanens krav, visar att vi har ett bra och systematiskt miljöarbete, i en unik naturskyddad miljö. Ett miljöarbete som innebär att vi lämnar så små miljöavtryck som möjligt, bland annat:

 

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för miljön och det långsiktiga arbetet med klimatet. Därför är vi stolta för Svanenlicensen och ser det som ett steg på vägen att bli ännu bättre.

Uppdaterad 2020-02-20

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan för Stiftelsen Nordens Biskops Arnö hör till de grundläggande värden som stiftelsen ska skydda och främja. Jämställdhetsarbetet vid Biskops Arnö gäller alla anställda och alla kursdeltagare och omfattar alla aspekter av jämställdhet. ”Mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter måste återspeglas i valet av verksamhet, verksamheternas innehåll, i verksamhetsformerna och i organisationens uppbyggnad.”

1. Anställningar

På Nordens Biskops-Arnö strävar vi efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika kategorier av arbetstagare. Skolan ska också verka för att lediga anställningar ska kunna sökas oberoende av könsidentitet.

Personalens sammansättning redovisas årligen i verksamhetsberättelsen.

2. Löner I fråga om anställdas löner ska ”lika lön för lika arbete” gälla.

Lönekartläggning: Genomförs vid varje lönerevison tillsammans med de fackliga representanterna.

3. Arbetsförhållanden Vi ska underlätta för samtliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Vi ska aktivt stimulera personalen till vidareutbildning. Vi ska med ”jämställdhetsglasögon” se på arbetsmiljön utifrån – arbetsinnehåll – arbetsorganisation – teknik

4. Könskränkningar och sexuella trakasserier Enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen har arbetsgivaren långtgående skyldigheter att förhindra att någon arbetstagare eller kursdeltagare utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier på grund av kön eller av sexuell identitet.

Vi har en särskild policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier och en arbetsmiljöpolicy gällande kränkande särbehandling.

5. Övrigt Utgångspunkten för skolans jämställdhetsarbete är att alla ska ha lika möjligheter och inflytande i fråga om arbetsvillkor, arbete och studier.

I del i det övergripande arbetet är att vi alltid har diskrimineringslagen för ögonen.

6. Ansvarsfördelning av jämställdhetsarbetet Det övergripande ansvaret ligger hos rektor och styrelse, men för att få ett aktivt och framåtsyftande arbete, måste alla på skolan ta sitt ansvar.

Uppdaterad 2020-02-20

Kvalitetsarbete

Nationell kvalitetsredovisning för folkhögskolor

Kvalitetsredovisning för Biskops-Arnö
– en sammafattning

Sedan 2007 arbetar Biskops-Arnö mera systematiskt med kvalitetsarbete. Här finns några resultat av 2008 års arbete.

Kvalitetsarbetet på Biskops Arnö sker på flera olika nivåer, men genomsyras av en strävan att allt vi gör ska hålla en hög kvalitet, från skötseln av våra fastigheter, tillagningen av maten och miljöarbetet till innehållet i kurserna och vårt ansikte utåt.

Det finns en tydlig arbetsgång i utvecklings- och kvalitetsarbetet. Inför nytt budgetår skriver vi en verksamhetsplan. De olika delarna i verksamhetsplanen formuleras av de som arbetar närmast just den verksamheten, kursansvariga/arbetslag skriver en plan gällande ”sin” kurs, vaktmästeri, kök med flera skriver om sina verksamheter. Verksamhetsplanerna innehåller en beskrivning av verksamheten och vilka särskilda satsningar man önskar göra inför kommande år. Kopplat till verksamhetensplanen arbetar respektive område med budgeten för området och äskar ekonomiska medel för nämnda satsning. Rektor sammanställer dokumenten till en helhet och ekonom sammanställer budgetförslagen. Ledningsgruppen arbetar sedan fram en helhet, där satsningar är kopplade till ekonomi. När verksamhetsplan och budget inför nästkommande år har genomgått denna process, samråd och beslut av styrelsen, gäller detta som arbetsdokument under året.

När året är slut utvärderar vi vad som genomförts, vad som av olika anledningar fått skjutas på framtiden, vad vi gjort utöver verksamhetensplanen. På detta sätt har vi god översikt av de stora processerna.

Utöver denna process måste kvalitetsarbetet pågå i vardagen.

Kurserna utvärderar löpande sin verksamhet, i syfte att hålla högsta möjliga kvalitet och att vara angelägna för deltagarna. Löpande utvärdering omfattar exempelvis utvärdering av ett kursmoment, gästlärare eller särskilda aktiviteter. Utvärderingarna ligger sedan till grund för planeringen framåt, både under innevarande läsår och inför kommande. Kursansvariga är ansvariga för kvalitet och uppföljning, men delar detta med sina arbetslag då alla måste och ska involveras. Deltagarna involveras i det systematiska kvalitetsarbetet genom klassråden och den löpande utvärderingen.

Kansliet arbetar systematiskt med uppföljning och kvalitetskontroll. Uppföljning av ekonomin, av kursverksamheten, att rapportering till CSN och SCB sker i enlighet med regelverk, att antagningsarbetet har väl förankrade rutiner. Vi har helt enkelt inte råd att göra fel. Kvalitetssäkring sker systematiskt av ansvarig för kansliet.

Arbetsmiljöplanerna upprättar vi årligen, fysiska såväl som sociala och organisatoriska, ligger till grund för kvalitetsarbetet vad gäller arbetsmiljön på Biskops Arnö. Därutöver ansvarar fastighetsansvarig för våra årliga planer vad gäller renoveringar, förbättringar och investeringar på våra fastigheter. Vi strävar efter att hålla fastigheter och övrig infrastruktur på en sådan nivå att inga extra kostnader uppstår på grund av eftersatt underhåll.

Kortkurserna utvärderas efter varje genomförd kurs, och utvärderingarna ligger till grund för utvecklingen av kurserna.

En del av kvalitetsarbetet är det systematiska miljöarbetet. Vi är sedan mars 2016 certifierade av den nordiska miljömärkningen Svanen, vilket innebär att vi årligen har en systematisk uppföljning av miljömålen enligt de krav Svanen ställer. Detta innebär en hög miljökvalitet i alla dess delar.

När det gäller köket är vi KRAV-certifierade och har en årlig uppföljning i enlighet med regelverket kring KRAV.

Vi anslöt oss 2018 till FB-kvalitet, folkbildningens kvalitetsuppföljning.

Systematik i kvalitetsutvecklingen

 • Kvalitetssamordnare på ¼ -tjänst under 07 och 08 för att samordna utvecklingsarbetetet, med sammansatt kvalitetsgrupp som konkret formulerat kvalitetsmål
 • Administrationen har tagit fram metodbeskrivning för att nå kvalitetsmål; ”Från katalog/hemsida till intyg”
 • Folkhögskolans kök- och städ-del i löpande kontakter med Håbo kommuns miljö och hälsoförvaltning
 • Vaktmästeriet har utarbetat checklistor för brandsyn, vatten- och väremkontroll m.m.
 • Uppföljning och utvärdering av gruppernas kvalitetsarbete vid gemensamma personaldagar
 • Konsulttjänster inom SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utvärderingsprocess flyttad från läsårets slut till juluppehållet
 • Rektor och ordförande deltagare i Trygghetsrådets kurs
 • Goda kontakter och löpande god dialog med huvudmannen Föreningen Norden, bland annat i utvecklandet av ett tre års samarbetskontrakt.

Kvalitetsarbetets utveckling

 • Medvetenheten stor bland personalen
 • Från ett mer spontant till ett aktivt och regelbundet kvalitetsutvecklingsarbete
 • Konkreta kvalitetsmål per år per arbetsenhet
 • Arbetsplatsträffar två gånger per termin för varje arbetskategori
  ”Biskops-Arnös lilla gröna”. Dokumentsamling framtagen av kvalitetsamordnaren
 • Bättre back-up rutiner på datasystemet
 • Infört individuell lönesättning, medför ytterligare medarbetarsamtal och stärkt kvalitetsarbete
 • Mer systematiskt kvalitetsarbete vid personaldagar

Kvalitetsförbättrande åtgärder

 • Utvecklat och effektiviserat styrelsearbete
 • Kvalitetsförbättrad datorutveckling med större trygghet bland användarna
 • Utvecklad jämställdhet, jämställdhetsgrupp utsedd på skolan
 • Utvecklad kursdeltagardemokrati genom bl a ny studerandepolicy
  Förbättrad kommunikation över arbetsgränserna, gällande bland annat ansvarsområden och rutiner
 • Utvecklat budgetarbete
 • Utvecklad hemsida
 • Administrationens utvecklade medtodbeskrivning
 • Vakmäteriets utvecklade checklistesystem
 • Matsal tillbyggd
 • Matsedel på intranät

Kvalitetsförbättringar allmän kurs

 • Kursen nystartad 06 med nya inriktningar
 • Flera lärare anställda
 • Mentorsystem mellan lärare och kursdeltagare
 • Fler utvecklingssamtal per termin
 • Tidig uppföljning vid hög frånvaro
 • Ny möblering i klassrummet
 • Lärarlagsmöte en gång per vecka
 • Temastudier under två dagar per vecka med ca tre teman per termin
 • Utvecklingskurser i power-point och photo shop
 • Fortbildningskurser, dyslexi
 • Nyinköp av hjälpmedel, dyslexi
 • Nya riktlinger utarbetade för tydligare rutiner och regelverk

Hur olika målgrupper omfattas av kvalitetsarbetet

Kursdeltagare:

 • Utvecklingssamtal och veckovisa genomgångar
 • Kursrådet; ett demokratiskt sammansatt forum
 • Utvärderingsresultat dryftas i kursrådet
 • Veckovis informationsstund med rektor

Personal

 • Kvalitetsgrupp med ansvar för förankring och delaktighet
 • Samråd en gång per månad
 • Intranät som kommunikationssystem
 • Personaldagar några gånger per år med fortbildning och diskussion

Ledningen

 • Gruppmöte en gång i månaden
 • Ledningsgruppens dagordning läggs ut på intranätet

Anläggningsgrupp

 • Möten var fjortonde dag

Styrelsen

 • Möten fyra gånger per år
 • Dagordning och information utskickas en vecka innan
 • Fortbildning och kunskapsöverföring i samband med mötena

Huvudmannen Föreningen Norden

 • Kontinuerligt informationsutbyte
 • Fler gemensamma aktiviteter under planering

Utvecklings- och profileringsprojekt

Utvecklingsprojekt:

 • ½-tids anställning för att utveckla B-A som hälsoö (ansökan beviljad Eus Leaderprogram)
 • ½-tids projektledare för ”Unga utanför”; samarbete med Håbo kommun och Svenska kyrkan i Håbo (ansökan beviljad Allmänna arvsfonden)
 • Utvecklng av resandekurser (ansökan Forum Syd)

Profileringsarbete

 • Möten och dialog med Kulturkontakt Nord
 • Inköp av litteratur och tidsskrifter til B-A:s nordiska bibliotek
 • Löpande dialog med huvudmannen
 • Annonseringar

Biskops-Arnö, September 2009

Uppdaterad 2020-02-20

Alkohol- och drogpolicy på Biskops Arnö

Biskops Arnö är de studerandes och personalens gemensamma arbetsplats. Där gäller samma lagar och förordningar som i det svenska samhället i övrigt. Ömsesidig respekt är ledordet på Biskops Arnö.

Alkohol
Att dricka alkohol ska alltid vara frivilligt. Ingen ska behöva känna tvång, eller bli tvingad till att dricka alkohol. Alla människor har olika erfarenheter av alkohol, egna erfarenheter eller av människor i sin närhet, och det är därför viktigt att respektera varje människas val och förhållningssätt till alkohol.

Alkohol som berusande dryck har både positiva och negativa sidor. De positiva sidorna är sällan eller aldrig ett problem, de negativa sidorna har desto fler konsekvenser. Konsekvenser i form av att inte kunna dricka måttligt, att tappa kontrollen över sitt drickande och skapa ett beroende och/eller att agera på ett sätt som man kanske inte vill. Därtill har alkohol också rent fysiska hälsokonsekvenser för kroppen.

Vårt mål är att Biskops Arnö ska vara en kreativ plats där nya idéer föds och där idéerna får möjlighet att ta form och utvecklas, detta alldeles oavsett vilken kurs man går på eller om man är anställd.

 

Mot bakgrund av ovan vill vi uppmana till respekt för vår gemensamma arbetsmiljö och måttlighet när det gäller alkohol.

I våra undervisningsbyggnader dricker vi aldrig alkohol.

Droger
Droger är förbjudna i det svenska samhället.

Den som använder narkotika på Biskops Arnö får en skriftlig varning och krav på att visa att vederbörande är drogfri genom regelbundna tester. Den som vägrar visa tester på drogfrihet är inte längre välkommen som deltagare på skolan.

Den skriftliga varningen kan följas av avskiljning från skolan om användandet av narkotika fortsätter.

På Biskops Arnö finns en kurator som är behjälplig i att finna rätt stöd för den som är i behov av det.

 

Deltagarinflytande och studeranderätt

Biskops Arnö är de studerandes och personalens gemensamma arbetsplats. Där gäller samma lagar och förordningar som i det svenska samhället i övrigt. Ömsesidig respekt är ledordet på Biskops Arnö.

Biskops Arnö har en studerandepolicy där deltagarinflytandet beskrivs. Biskops Arnö har därtill en studeranderättslig standard, där de studerande kan följa checklista för alla områden.

Det finns idag ingen studerandeorganisation på Biskops Arnö. Kursdeltagarna, via representation från alla kurser, möts i kursrådet och kan där få stöd för kursvisa synpunkter på skolan och internatet.

Om man som kursdeltagare är missnöjd med sin egen studiesituation ska man följa denna ordning:

Steg 1
Kursdeltagaren tar upp det med kursföreståndare som försöker lösa problemet.

Steg 2
Kursdeltagare informerar skolledning och de tar itu med problemet. Skolledningen bedömer om det ska vara en styrelsefråga.

Steg 3
Skolans styrelse får fälla avgörandet vid fall som skolledning bedömt vara en styrelsefråga.

Steg 4
Kursdeltagaren gör en FSR-anmälan.

Så här fungerar FSR

Studeranderättslig standard

Biskops Arnö Nordens Folkhögskolas studeranderättsliga standard
Uppdaterad 20190725

I Biskops Arnös studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre).

Information innan den studerande är antagen/Mål med kursen

Målet med de olika kurserna finns beskrivet på Biskops Arnös hemsida under respektive kurs.  www.biskopsarno.se

Huvudmannens profil

Stiftelsen Nordens Biskops Arnös stiftelseskapare är Föreningen Norden. Det är en folkrörelse där verksamhetens mål är fred och mellanfolklig förståelse inom Norden och mellan Norden och omvärlden. Den skapar nätverk för gemensamma kulturupplevelser, ömsesidig språkförståelse och folkbildning över gränserna.

Stiftelsen Nordens Biskops Arnö är ansvarig för verksamheten, styrelsen består av åtta ledamöter som Föreningen Norden utser, två landstingsrepresentanter och en kommunrepresentant, två personalrepresentanter. I styrelsen har de studerande två representanter.

Frågor som rör den praktiska verkligheten är delegerade till rektor.

Måldokument och stadgar

Måldokument finns beskrivet på hemsidan, genom de olika kurserna, policys och andra dokument. Stadgar för Stiftelsen Nordens Biskops Arnö finns på kansliet. www.biskopsarno.se

Syftet med statens bidrag till folkbildningen

Finns på Folkbildningsrådets hemsida www.folkbildning.se

Avgifter och kostnader under studietiden

All undervisning på skolan är kostnadsfri. För boende på internatet tas en avgift ut för kost och logi. Externatdeltagare betalar en viss kostnad per termin för kaffe, frukt och lunch.

Utöver detta tillkommer kostnader för studieresor, litteratur och kursmateriel – lite olika för olika kurser. Se beskrivning under varje kursflik på hemsidan.

Uppdaterad 2019-07-25

 

Antagningsprinciper och antagningsprocess

Skolans målsättning vid antagningsarbetet är att bedöma om den sökanden kan tillgodogöra sig kursen och har förstått kursens specifika inriktning. Kurserna på Biskops Arnö har olika urvalsmetoder, läs under varje kursflik på nätet, vad som gäller specifikt med arbetsprover och intervjuer.

Ansökan lämnas på skolans digitala ansökningsmodul genom de länkar som finns på hemsidan under respektive kurs. Antagningsprocessen beskrivs under respektive kurs. När antagningen är klar får du ett skriftligt besked om du är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Beskedet lämnas i de flesta fall i mitten av juni respektive mitten av december.

Reserver och sena ansökningar får av naturliga skäl besked senare. Om du är antagen kommer du att få en epost hemskickat där det finns information om möjlighet till boende, kursstart mm. Du får ett häfte som innehåller information om skolan och annat som är bra att känna till när du studerar på Biskops Arnö.

För allmän kurs gäller:

Allmänkursens lärare läser inkomna ansökningar och ringer referenser. Vi uppmanar de som har möjlighet att besöka Biskops Arnö i förväg för att bilda sig en egen uppfattning om studiemiljön. Ett visst löpande intag sker.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Intyg

På alla Biskops Arnös kurser får du ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan du också få studieomdöme och behörigheter.

Om du avbryter dina studier innan kursen avslutas utdelas ett ”avbrottsintyg”.

Behörigheter

På allmän kurs kan du få grundläggande behörighet för högskolestudier. Sådan behörighet ger dig rätt att söka via folkhögskolekvoten.

Grundläggande behörighet kan du få efter sammanlagt tre års studier på gymnasial nivå, varav minst ett på folkhögskolan, samt att du fått behörighet i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1, Samhällskunskap 1a1 samt Religion

 1. Du kan också få särskild behörighet i Historia 1a2 och 2a, Samhällskunskap 1a2 och 2, Naturkunskap 1a2 och 2, Religion 2, Naturkunskap 1a2 och 2 samt Matematik upp till nivå 5. På den skolförlagda allmänna kursen kan du även få behörighet i engelska


Omdöme

Ett omdöme kan du få om du läser på allmän kurs, har en frånvaro som understiger 20 % och har läst på folkhögskolan minst ett läsår. Omdömessättning sker två ggr per läsår.

Omdömet är en sammanfattande bedömning från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Det som vägs in i bedömningen är:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga


Endast ett sammanfattande studieomdöme för alla ämnen ges. De nivåer som finns är: Utmärkt studieförmåga (4)

Mycket god – utmärkt studieförmåga (3,5) Mycket god studieförmåga (3)

God – mycket god studieförmåga (2,5) God studieförmåga (2)

Mindre god – god studieförmåga (1,5) Mindre god studieförmåga (1)

När du slutar skickas omdömet ut per post dagen efter terminsslut. Deltagare med folkhögskoleomdöme söker till högskolan i en egen kvotgrupp.

Biskops Arnös beslut om studieomdöme och behörighetsgivning kan inte prövas hos folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Uppdaterad 2019-07-25

 

Vad du själv ska tillhandahålla

På alla kurser gäller att du själv betalar för litteratur och skrivmaterial. I några fall har skolan uppsättningar att låna ut. Du informeras vid skolstart om vilka böcker/material du ska inhandla själv, eller om skolan beställer.

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning

Deltagare med särskilda behov har möjlighet att få hjälpmedel om det finns läkarintyg. Hälften av skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade, det fungerar på alla viktiga platser; matsal, gemensamma toaletter, klassrum, boende.

Pedagogiska stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska

Vi har visst stöd från Specialpedagogiska myndigheten för extra personal. Vi har dyslexi- och dyskalkyliprogram på några datorer.

Deltagare med bristande kunskaper i svenska har en individuell studieplan där vi gemensamt formulerar hur deltagaren på bästa sätt ska uppnå uppsatta mål.

Vi har lärarpersonal som fortbildat sig i ovanstående två funktionsnedsättningar. Vi har ej hörslingor inmonterade, men vi har en mobil slinga vid behov.

Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan

Biskops-Arnö är de studerandes och personalens gemensamma arbetsplats. Där gäller samma lagar och förordningar som i det svenska samhället för övrigt. Vi har en särskild drogpolicy i händelse av att någon nyttjar droger.

Ömsesidig respekt är ledordet på vår skola. Vi har alkoholfria arbetsveckor.

Biskops-Arnö strävar efter en hälsosam miljö för alla på ön. På skolan finns kurator några tim/vecka.

Vi köper också tjänster av Enköping/Håbohälsan, vår förestagshälsovård.

Skolan serverar aldrig alkohol vid sammankomster som är gemensamma för personal och kursdeltagare.

Särskilt tillstånd finns för att servera vin och öl till konferensdeltagare.

Rökning är bara tillåtet på vissa platser utomhus.

Kursdeltagare som ej bor på skolan, ”externatdeltagare”, betalar en summa för lunch, kaffe och frukt som är obligatorisk.

Skolan håller inte med krediter. Avgifter ska betalas efter normala tidsfrister.

När du skriver under din ansökan, så försäkrar du också att du ställer upp på ovanstående principer.

Internat

Inackorderingen är odelbar. Du kan inte enbart hyra rummet eller betala för vissa måltider. Mat serveras fem dagar i veckan, frukost, lunch och middag. Dessutom finns mat under varje helg och den ingår i inackorderingspriset. Kursdeltagare anmäler om de vill äta under helgen, inför varje helg finns listor uppsatta.

Hyra av rum regleras i kontrakt. Uppsägningstiden är terminsvis. Du håller själv med täcke, kudde, sänglinne och handdukar.

Husdjur får inte medföras till internatet.

Information vid kursstart

Ansvarig lärares namn och e-postadress finns på skolans hemsida under respektive kurs. Lärarna för varje kurs presenterar sig de första dagarna och lämnar ut kontaktuppgifter. Under första skolveckan har Biskops Arnö ett introduktionsprogram med besök hos alla serviceenheter.

Kursplaner ligger under varje kurs på hemsidan. Schema delas ut de första dagarna på terminen.

Terminstider och ledigheter delas ut i samband med kursstart. Kalendarium för olika schemabrytande aktiviteter meddelas löpande av kursansvariga.

Frånvaroregler

Vid frånvaro skall du alltid så snart som möjligt anmäla dig till skolans administration, eller till kursansvarig, antingen via telefon eller mejl. Du uppmanas göra det varje dag så länge frånvaron består.

Vid sjukdom mer än en vecka krävs som regel läkarintyg.

Vid ansökan om ledighet enstaka dagar ska du vända dig till kursansvarig, vid längre ledighet vänder du dig till rektor.

Skolan är skyldig att rapportera längre frånvaro till CSN. Om anledningen till frånvaron är oklar och ingen förbättring sker, bedömer skolan dig som inte studieaktiv och meddelar CSN detta, vilket kan leda till att studiestödet dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig.

Rapporteringssystem

Skolan rapporterar kursstart, längre frånvaro, avbrott, kursslut och uppgift om man fullgjort studierna till CSN.

Uppgifter om dig som födelsedata, namn, adress, mantalsskrivningsort, telefonnummer, födelseland och utbildningsbakgrund skrivs in i registerprogrammet Schoolsoft och rapporteras till Statistiska centralbyrån. Den statistiken ligger till grund för att skolan ska få statsbidrag för den kurs du går på.

Försäkringar

Biskops Arnö har via Folksam en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller heltid dygnet runt och även vid lov. Skall du göra en längre utlandsresa under studietiden måste du komplettera med en sjukförsäkring. Information om den kollektiva olycksfallsförsäkringen lämnas ut vid skolstart.

Vänd dig till administrationen om du vill ha hjälp med försäkringsfrågor.

Villkor för varning och avskiljning

Vid användning av narkotika sker direkt varning och samtal med rektor. Vill du inte lämna

kontinuerliga drogtester samt delta i samtal sker avskiljning från skolan. Beslutet om avskiljning fattas av rektor i samråd med berörd personal.

Övriga fall där varning och/eller avskiljning från skolan kan vara aktuella är:

 • Missbruk av alkohol
 • Hög frånvaro eller på annat sätt bristande studieaktivitet
 • Hot och annat beteende av olämplig karaktär
 • Missbruk av skolans datorer
 • Stölder
 • Kränkande handlingar


I sådana fall kallas du till samtal med rektor och berörd personal. Du får en varning. Förslag till lösningar och krav på förbättringar upprättas skriftligt. Har ingen förbättring skett efter överenskommen tid är det skäl till avskiljning. Beslutet fattas av rektor i samråd med berörd personal. Gången i ärendet nedtecknas och förvaras i särskild pärm hos rektor.

Beslut om avskiljning kan överklagas till skolans styrelse. Bekräftar skolans styrelse beslutet kan den studerande anmäla ärendet till Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd.

Deltagarinflytande och studeranderätt

Biskops Arnö har en studerandepolicy där deltagarinflytandet beskrivs.

Biskops Arnö har en studeranderättslig standard, där de studerande kan följa checklista för alla områden.

Det finns idag ingen studerandeorganisation på Biskops Arnö. Kursdeltagarna, via representation från alla kurser, möts i kursrådet och kan där få stöd för kursvisa synpunkter på skolan och internatet. Varje klass har ett klassråd där frågor kopplat till aktuell kurs lyfts.

Utvärdering sker varje termin, det sker kontinuerligt återkoppling från lärarna. Deltagarinflytandet ska i största möjliga mån vara en skolning i demokrati.

Om man som kursdeltagare är missnöjd med sin egen studiesituation ska man följa denna ordning:

 • Steg 1

Kursdeltagaren tar upp det med kursföreståndare som försöker lösa problemet.

 • Steg 2

Kursdeltagare informerar skolledning och de tar itu med problemet. Skolledningen bedömer om det ska vara en styrelsefråga.

 • Steg 3

Skolans styrelse får fälla avgörandet vid fall som skolledning bedömt vara en styrelsefråga.

 • Steg 4

Kursdeltagaren kan göra en FSR-anmälan.

Utvärdering

Det pågår under hela året en kontinuerlig utvärdering genom de studerandes synpunkter, synpunkter som kommer fram genom kursrådet och genom exempelvis matråd.

I slutet av läsåret görs också en skriftlig enkät med frågor om skolan ur alla aspekter. Den ligger till grund för förbättringsarbetet på skolan.

Varje kurs har individuella samtal regelbundet mellan deltagaren och kursansvariga lärare. Varje klass gör en muntlig utvärdering, både vid slutet av höstterminen och vid slutet av vårterminen. Under slutet av våren görs också en skriftlig kursutvärdering som ligger till grund för förbättringsarbete på kursen.

Under planeringsdagar diskuterar den pedagogiska personalen utfallen av både enkät och muntliga utvärderingar.

Det är möjligt att framföra synpunkter när som helst under läsåret.

Arkivregler

Dina intyg, omdömen, ansökningshandlingar och personliga brev arkiveras. Dina personuppgifter finns lagrade i Schoolsoft.

Så här fungerar FSR

Uppdaterad 2019-07-25

 

Handlingsplan vid trakasserier och sexuella trakasserier

Biskops Arnös policy: 

Vi tar bestämt avstånd från alla typer av trakasserier. Med vi menas i det här fallet all personal på Biskops Arnö, och det är en självklarhet att alla kursdeltagare aktivt delar detta synsätt. Detta innebär också att samtalstonen på skolan ska präglas av respekt för varandra och vara fri från uttalanden som kan uppfattas som nedsättande eller kränkande. 

Vi hjälps åt i verksamheten på Biskops Arnö att uppmärksamma deltagare och varandra på hur makt yttrar sig, makt som kan leda till beteenden som är kränkande och som kan leda till trakasserier. 

Vi bjuder in gäster till skolan som är av olika kön, klass och härkomst. 

I undervisningen ska det genomgående läggas vikt vid vilket perspektiv man själv väljer och varför. 

Vi som arbetar på Biskops Arnö uppträder jämställt. 

Definition 

Skolan har enligt lag skyldighet att förebygga, utreda och stoppa trakasserier. Definition för trakasserier och sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen: 

Kap 1 §4

I denna lag avses med diskriminering 

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 

 

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 

I händelse av sexuella trakasserier:

Om en deltagare utsätts för sexuella trakasserier ska denne anmäla detta till 

 • Kursföreståndare eller

   

 • Kurator eller

   

 • Rektor eller Biträdande rektor
   

Rektor initierar krisplanen och ansvarar för att åtgärder sätts in.
 

Om en deltagare utsätts för sexuella trakasserier på internatet på tider då det inte finns personal på skolan ska deltagaren använda den krisplan med telefonlista som finns i Solgången.

 

 

Åtgärder:

Diskrimineringslagen Kap 2
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.
Rektor initierar och ansvarar för att anmälan utreds. Utredningen ska ligga till grund för åtgärder som leder till att trakasserierna upphör.
För den som utsatt andra för någon form av trakasserier:

 

 • Rektor har regelbundna samtal med den som utsatt andra för någon form av trakasserier. 
 • Den som utsatt andra för någon form av trakasserier ska gå till kurator för samtal. Kurator avgör om personen behöver annan form av hjälp. 

För den som utsatts för någon form av trakasserier:

 • Den som utsatts för någon form av trakasserier ska erbjudas stöd. Hur stödet utformas beror på vilket behov som finns. Det är viktigt att den utsatta får vara med och påverka stödets utformning.

   

   

Biskops Arnös grundinställning är att vi inte hjälper en person genom avskiljning. Genom tydliga signaler om vad som är ett accepterat beteende och vad som inte är det vill vi hjälpa kursdeltagarna. 

Biskops Arnö har en tydlig policy när det gäller avskiljning från internatet.
När en deltagare bryter mot de policys som ska genomsyra verksamheten gäller: 

 • Deltagaren kallas till samtal med biträdande rektor eller rektor och berörd personal.

   

 • Deltagaren får en varning.

   

Förslag till lösningar och krav på förbättringar upprättas skriftligt.
Har ingen förbättring skett efter överenskommen tid är det skäl till avskiljning. Beslutet fattas av ledningsgruppen och berörd personal. Gången i ärendet nedtecknas och förvaras i särskild pärm hos bitr. rektor.
Vid händelser som bedöms som särskilt allvarliga och som kan leda till fara eller otrygghet för andra boende på internatet kan deltagaren avskiljas från internatet med omedelbar verkan.

Uppdaterad 2016-08-09

Arbetsmiljöpolicy – kränkande särbehandling

Arbetsgivaren har i arbetsmiljölagstiftningen ett särskilt ansvar för att förebygga kränkande särbehandling. I AFS 2015:4 specificeras arbetet mot kränkande särbehandling. Enligt 13 § är arbetsgivaren dels skyldig klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och dels att vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. I 14 § ställs krav på att arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras och att dessa rutiner är kända för alla arbetstagare.

Definition på kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4:

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

I denna policy jämställs skolans deltagare/studenter med arbetstagare.

Förebyggande arbete

På Biskops Arnö kommunicerar vi till anställda och deltagare att kränkande särbehandling är oacceptabelt, och arbetar förebyggande i syfte att motverka kränkande särbehandling. I detta omfattas att vara lyhörd, analysera och riskbedöma i vilka situationer som kränkningar kan förekomma.

Chefer och arbetsledande personal, och när det gäller den pedagogiska verksamheten lärarna, har ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Ett gemensamt arbete kring bemötande och uppträdande kan bidra till att motverka kränkande särbehandling.

Frågan om kränkande särbehandling när det gäller anställda ska vara ett ständigt pågående samtal och aktuell fråga. Frågan tas upp i flera olika forum, i de personalenkäter vi gör årligen, och frågan om bemötande är ett återkommande på personalmöten och i medarbetarsamtal.

När det gäller deltagarna kommuniceras detta i olika sammanhang och forum. Rektor möter samtliga deltagare inför ett nytt läsår och kommunicerar skolans policy i den här frågan, frågan tas också upp i de olika klasserna av lärarna. Utöver det aktualiseras frågan och policyn kopplat till olika händelser. 

Riskbedömning

En riskbedömning ska göras i de sammanhang där vi på olika grunder kan misstänka att kränkningar kan uppstå. Det är svårt att på förhand peka ut situationer som kan vara mer riskfyllda än andra men att innan arrangemanget genomförs ställa frågan om det kan föreligga risksituationer är ett sätt att bli mer vaksam.

Riskbedömning görs av den person som är ansvarig för det aktuella arrangemanget, som hjälp i bedömningen finns kollegor och rektor. Om riskbedömningen visar att på risk för kränkningar ska detta dokumenteras och i förekommande fall kan arrangemanget ställas in.

I händelse av kränkning.

 

 • Anmälan av kränkning ska göras till närmaste arbetsledare eller till rektor när det gäller anställda. Deltagare ska anmäla kränkning till sin lärare, rektor eller annan personal på skolan.
 • Den som tar emot en anmälan ska anmäla detta vidare till rektor. Rektor ska utreda frågan skyndsamt. I utredningen ska de åtgärder som ska vidtas tydligt framkomma.

 

Den/de som är utsatta ska erbjudas hjälp skyndsamt. Tjänster Biskops Arnö kan hänvisa till är Företagshälsan och kurator. Om annan hjälp behövs ska Biskops Arnö bistå i att kontakta sådan.

Uppdaterad 2019-12-09