Nordisk Verksamhet

1956 fick Föreningen Norden genom en kunglig proposition tillstånd att använda den statliga egendomen Biskops Arnö för att bedriva en nordisk folkhögskola och ett nordiskt institut.

Sedan dess har det nordiska perspektivet varit en del av verksamheten på ön. Här följer en kort sammanfattning av vårt nordiska arbete.

Uttalande antaget av Föreningen Nordens fullmäktige den 14-15 juni 2014­
på Biskops Arnö folkhögskola:

Strategi för ett interkulturellt samhälle
Föreningen Norden har länge arbetat för fred, öppenhet och demokrati och ser vikten av att skapa ett hållbart samhälle som formas genom gränsöverskridande möten av kulturer.

Föreningen Norden skall vara i framkant i frågan om en ny interkulturell identitet och ha svar på hur en allt mer internationell befolkning kan leva tillsammans.

Ett interkulturellt förhållningssätt skall bidra till att riva ner de murar som skapats och hindrar människor att leva och verka på lika villkor.

I ett interkulturellt samhälle är det självklart att människor från olika kulturella bakgrunder har lika rättigheter och skyldigheter.

I ett samtida och framtida samhälle måste ett interkulturellt synsätt genomsyra värdegrunden, i motsats till de bakåtsträvande strömningarna vi idag ser i Sverige, Norden och Europa.

Föreningen Norden tar tydligt avstånd från all form av rasism och intolerans.

 


Vad vi gör

Den nordiska verksamheten på Biskops Arnö kan i korthet sammanfattas med ordet möte. Möte mellan människor med olika bakgrunder i de nordiska länderna, möten som syftar till utbyte av erfarenheter och kunskaper och en djupare förståelse för våra likheter och skillnader i norden.

Dessa möten kan se ut på olika sätt men har samma grundidé, att när människor träffas skapas förutsättningar för spännande samtal och möjligheter för nya idéer att födas.

Nedan följer exempel på vårt nordiska arbete.

Författarseminarierna
Sedan 1960 har Biskops Arnö arrangerat nordiska författarseminarier, ca 190 seminarier fram till 2019. Detta betyder att cirka 3500 – 4000 författare i de nordiska länderna har varit på Biskops Arnö för att prata om text, kritik, litteratur mm. Seminarierna har haft olika teman och olika inriktningar och finns beskrivna i ”Eftertankens Följetong”, sammanställd av Ingmar Lemhagen. >> Boken kan beställas för 200:- inkl frakt från

Ett återkommande seminarium är Debutantseminariet som samlar ca 20 författare från de nordiska länderna som debuterat under det senaste året. 2020 genomför vi debutantseminariet för 57:e året i följd.

Därutöver genomför vi fristående tematiska seminarier. 2017 genomfördes till exempel ett litteraturseminarium med anledning av att Finland fyller 100 år, med fokus på den finländska litteraturen. 2018 och hade vi ett seminarium med fokus på den samtida estniska litteraturen. 2020 skulle vi haft ett seminarium på temat Feminism i den nordiska litteraturen, men på grund av coronapandemin är detta framflyttat till 2021.


Nordiska språkkurser
Vi genomför varje år två språkkurser i samarbete med De nordiska Perlerna. Kurserna vänder sig till universitetsstuderande i Finland och Danmark, är ett led i att öka den nordiska grannspråkförståelsen.

Nordisk kurs för lärarstudenter
välkomnar lärarstudenteter att delta i en veckas språkkurs i Sverige. Målsättningen är att stimulera intresset för språk och kultur i Norden genom en veckas vistelse och språkhantering av ett nordiskt grannspråk. Kursen finansieras av Nordiska ministerrådets språkkoordination.
>> Nordisk kurs för lärarstudenter

Samarbeten

De nordiska Perlerna
Biskops Arnö är en del av det inofficiella nordiska nätverket ”De nordiska Perlerna”, som består av Hanaholmen i Helsinfors, Voksenåsen och Lysebue i Oslo och Schaeffergården i Köpenhamn. Samtliga av de nämna ställena har ett nordiskt uppdrag. Tillsammans har de nordiska perlerna uppdrag av Nordiskt Ministerråd att genomföra nordiska språkkurser. Därutöver samarbetar vi bland annat kring gemensamma seminarieserier, senast om en seminarieserie kring förhållandet Norden och Ryssland.

Norden Hus på Island är en del av samarbetet när det gäller seminarieserierna.

De Nordiska Perlerna Länkar
Voksenåsen / voksenaasen.no
Schaeffergården / schaeffergaarden.dk
Lysebue / lysebu.no
Hanaholmen / hanaholmen.fi
Nordens Hus / nordichouse.is
Nordiska Ministerrådet / norden.org
Föreningen Norden / norden.se

More than Scandinavia
Vi samarbetar med UD och Föreningen Norden kring ”More than Scandinavia”, en utbildning för ackrediterade på ambassaderna i Sverige. Under dagen erbjuds de inbjudna seminarium med ett aktuellt tema på Biskops Arnö, 2019 var temat ”The sea around us”.

Projekt
Vi deltar i olika nordiska projekt som vi anser ligger i linje med vad Biskops Arnö står för. Under 2016 deltog vi i projektet ”Ordskaelv” som leddes av den danska NGO Hygge Factory. Projektet samlade unga från hela norden att under handledning skriva om självupplevd barnfattigdom i norden. Boken går att beställa från