Aktuellt

Skrivelse till de nordiska statsministrarna om det nordiska samarbetet

Det mellanfolkliga nordiska samarbetet har under coronapandemin ställts inför stora utmaningar, främst på grund av reserestriktioner men också kopplat till rädsla och i viss mån skepticism mellan de nordiska länderna. Detta har också satt fokus på behovet av att stärka det nordiska samarbetet, och att samtalet för att skapa goda relationer och samarbeten måste fortsätta.

Mot bakgrund av ovan och det faktum att budgeten för utbildning och kultur inom det nordiska samarbetet föreslås minska har de nordiska pärlorna lämnat en skrivelse till statsministrarna, de nordiska samarbetsministrarna och respektive lands representanter i Nordiska Rådet, där vi vill sätta fokus på betydelsen av utbildning och kultur som grundfundament i det framgångsrika samarbetet mellan de nordiska länderna. Skrivelsen i sin helhet nedan.

 

Till de nordiska statsministrarna

Behov av omstart i det nordiska samarbete

Undertecknade företräder institutioner som i många årtionden har verkat för stärkt mellanfolkligt samarbete mellan nordiska länder. Bara under 2019 genomfördes 337 arrangemang med 46 950 deltagare. Det senaste halvåret har drastiskt förändrat förutsättningarna inte bara för verksamheten vid våra institutioner utan också för det nordiska samarbetet som helhet, såväl bilateralt som multilateralt. Vi har tvingats konstatera hinder för genomförandet av ett stort antal evenemang, sammanlagt 106 under perioden mars – augusti.

Vi lever nu i en situation som inte bara präglas av förändrade villkor i nutid utan också med en betydande osäkerhet om möjligheterna för gränsöverskridande nordiskt samarbete i vart fall under de närmaste åren.

Det är emellertid vår övertygelse att ett arbete för att främja kunskap, förståelse och samarbetsvilja över landsgränserna i Norden behövs än mera nu och framgent. Coronakrisen har visat att tillit mellan folk i olika länder och vilja till internationellt samarbete inte kan tas för given. Växande nationell självtillräcklighet och ökad protektionism är reella hot i vår tid.

Med de nya förutsättningar som nu gäller finns ett starkt behov av förmåga till förnyelse och innovationer också i det mellanfolkliga utbytet och i gemensamt arbete över landsgränserna. Vi är som institutioner beredda att ta på oss en ledande roll i ett sådant arbete. Vi är övertygade om att varaktiga institutioner har större förutsättningar att bidra till en förnyelse, som verkligen består, än vad kortsiktig och ad hoc-betonad projektverksamhet kan medverka till.

Vi välkomnar deklarationen vid fjolårets statsministermöte i Island med ambitionen att Norden ska utgöra världens mest integrerade region. Vi välkomnar också att en prioritering av social och miljömässig hållbarhet i det framtida nordiska samarbetet. Klimatkrisen ställer liksom coronakrisen krav som inte kan negligeras.

Situationen nu är helt annorlunda än den som rådde när statsministrarna genomförde sitt nordiska möte i augusti 2019. Det krävs nu inte bara en genomtänkt plan för omstart i den nationella politiken. Det krävs också en omstart i det nordiska samarbetet. Det är vår förhoppning att regeringarna och Nordiska rådets medlemmar under hösten ska ta initiativ som leder till nödvändig anpassning av politiken till nya samarbetsbehov i coronakrisens spår.

Utbyte och samverkan för att främja språkförståelse och berikande dialoger olika nationella kulturer emellan förutsätter att människor möts. Utvecklingen av informationstekniken är av stort värde och har bidragit till nya möjligheter i utbytet och samarbete över landsgränserna. Det har visat sig under den tid när gränser stängts också nordiska länder emellan. De stängda gränserna har samtidigt övertygat om att fysiska möten, människor tillsammans öga mot öga, är oundgängliga för att skapa och upprätthålla verklig gemenskap. Frivilligorganisationer och självständiga kulturutövare är omistliga. Ämbetsmän och offentliga institutioner kan inte ensamma bära upp det nordiska samarbete som fram till coronakrisen gjorde Norden till en nära nog unik konstellation av länder med brett förankrat folkligt deltagande i gemensamt arbete.

Vi har tagit del av uppgifter om Nordiska Ministerrådets sekretariats nya förslag till budgetsriktlinjer och de avspeglar som förväntat statsministrarnas riktlinjer från fjolåret. Det vi vill understryka är att coronakrisen medverkat till att tydliggöra hur viktigt kultur och utbildning är i det nordiska sammanhanget. Ett inklusivt nordiskt samarbete kräver förvisso att engelska språket i vissa situationer och för vissa personer är oundgängligt som verktyg. Men om inte stora grupper ska ställas utanför utbytet och samarbetet i Norden krävs också ett bildningsarbete för att underlätta förståelsen av de nationella huvudspråken. Det kräver mötesplatser, arrangörer av bildningstillfällen och rekrytering av villiga deltagare i  exempelvis de språkkurser som vi med framgång kunnat bedriva med stöd av den  gemensamma nordiska budget som Nordiska rådet  fastställt på  NMR:s förslag.

Det är vår förhoppning att ovanstående synpunkter ska välkomnas inför fastläggandet av de nya riktlinjer för officiellt nordiskt samarbete som coronakrisen nödvändiggjort. Kultur och utbildning bör ges en prioritering på samma nivå som social och miljömässig hållbarhet i en politik som verkligen kan göra Norden till världens mest integrerade region. En del i en sådan ambition är en rörlig arbetsmarknad mellan de nordiska länderna och erfarenheten har visat att den i sin bredd bygger på en allmän förståelse av de nordiska språken.

 

Med vänliga hälsningar den 25 augusti 2020

Aja Bugge, København/Oslo

Generalsekretær for Fondet for dansk-norsk samarbeid

Schæffergården og Lysebu, konferens- og kultursenter for dansk-norsk samarbeid

 

Maria af Klinteberg Herresthal, Oslo
Administrerende direktør för Voksenåsen, konferens- och kultursenter for svensk-norsk samarbeid

  

Gunvor Kronman, Esbo

VD för Hanaholmen, konferens- och kulturcenter för Sverige och Finland

 

Mats Lundborg, Bålsta

Rektor för Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö

 

För kännedom:

Statsråd i de nordiska regeringarna med ansvar för nordiskt samarbete

Nordiska rådets presidium

Nordiska ministerrådets generalsekreterare

 

Dela:

Fler artiklar:

Vår allas Janne Hallqvist har lämnat oss

Han vandrade runt med långsamma steg, med slokhatten som skydd för solen, på väg till örtagården eller till stallet där kursen Naturens Medicin har sin lokal. Det såg lugnt, stillsamt och rogivande ut, som hade han all tid i världen.

Anna på Liljevalchs!

Vernissage på Vårsalongen 2024 (9 februari – 21 april) ”Vetskapen om alltings förgänglighet och därtill en önskan om att stanna tiden är en stark drivkraft.